Advertisement
Advertisement
Advertisement

២៦ ទ្រង់នឹងយាងចូលមក/ឱ!ទ្វារទាំងឡាយអើយ/ខ្មែរថ្វាយបង្គំ/ចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for '២៦ ទ្រង់នឹងយាងចូលមក/ឱ!ទ្វារទាំងឡាយអើយ/ខ្មែរថ្វាយបង្គំ/ចម្រៀងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement