Advertisement
Advertisement

Mầm Chồi Lá - Liên Khúc Ngôi Nhà Thú Cưng - Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động | Vietnamese Kids Song Chords

Save this song to one of your setlists
Loading the chords for 'Mầm Chồi Lá - Liên Khúc Ngôi Nhà Thú Cưng - Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động | Vietnamese Kids Song'.

Choose your instrument

Song Details

Chords
ADEₘG
Key
D
bpm
136
Tuning
440 Hz
jam sessions
3
Last modified
Transcription by
Chordify
Show more