Advertisement
Advertisement
Advertisement

ຮອຍຍິ້ມ...​T'Jame​ uno​ (ກະຢາກຈະຮູ້ວ່າເຈົ້ານັ້ນເປັນລູກຜູ້ໃດ​ ເວລາເຈົ້າຍີ້ມນັ້ນມັນໂຄດຫວານຈັບໃຈ)​

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'ຮອຍຍິ້ມ...​T'Jame​ uno​ (ກະຢາກຈະຮູ້ວ່າເຈົ້ານັ້ນເປັນລູກຜູ້ໃດ​ ເວລາເຈົ້າຍີ້ມນັ້ນມັນໂຄດຫວານຈັບໃຈ)​'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement