Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1 Welkom bij Chordify (“Chordify”, of “wij”, “onze” of “ons”), een besloten vennootschap gevestigd in (9724 AG) Groningen, Nederland, aan Zuiderpark 14, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 60387238. Ons BTW-nummer is NL853888310B01. Door het openen of gebruiken van de Chordify-website op de URL chordify.net (de “Website”), de Chordify mobiele applicaties (“Apps”), Chordify-toepassingen die worden uitgevoerd op websites of apps van derden (“Chordify Embed”), de Chordify API (“Chordify API”) en alle eigendomsdiensten, software, gegevens en materialen die via het voorgaande zijn benaderd (gezamenlijk en individueel ook aangeduid als de “Chordify Service”), stemt u (de gebruiker of bezoeker van de Chordify Service, ook “uw “) ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende algemene voorwaarden, die, samen met ons privacybeleid, onze relatie met u met betrekking tot de Chordify Service en het gebruik van uw persoonsgegevens bepalen. Gebruik de Chordify-service niet als u het niet eens bent met enig onderdeel daarvan.

1.2 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We informeren u over dergelijke wijzigingen via e-mail, op het e-mailadres dat u hebt aangegeven en op onze website (https://chordify.net/pages/terms-and-conditions). Als u dergelijke wijzigingen niet accepteert, moet u ons hiervan per e-mail op de hoogte brengen via support@chordify.net binnen vier weken na de datum waarop u van dergelijke wijzigingen op de hoogte bent gesteld. Na een dergelijke kennisgeving kunnen wij, naar eigen goeddunken, beslissen om onze overeenkomst met u te beëindigen (en u proportioneel vergoeden als u een vergoeding hebt betaald voor een periode die op dat moment nog niet is afgelopen) of om de overeenkomst onder de voormalige versie van de algemene voorwaarden voort te zetten. Als u ons niet tijdig op de hoogte brengt van uw niet-acceptatie, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

2. Uw gebruik

2.1 De Chordify-service is alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. De Chordify-services worden aan u in licentie gegeven en niet verkocht, toegewezen of overgedragen.

2.2 De Chordify-service wordt beschreven op de About-page. We kunnen de Chordify-service op elk moment wijzigen, inclusief door het toevoegen of verwijderen van services of functies die deel uitmaken van de Chordify-service.

2.3 De Chordify-services worden u ‘in de huidige vorm’ aangeboden. Chordify noch enige derden licentiegevers of gelieerde partijen geven enige garantie of waarborg dat de Chordify Services accuraat, tijdig, volledig, zonder onderbrekingen, fouten of defecten zullen worden verstrekt, dat uw gebruik van de Chordify Services geen inbreuk zal maken op de rechten van derde partijen, dat de Chordify Services geschikt zijn voor een bepaald doel of dat alle fouten en defecten altijd zullen worden opgelost. Wij sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit met betrekking tot uw gebruik van de Chordify Service voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

2.4 U zult geen inhoud of informatie verzamelen of anderszins toegang krijgen tot de Chordify Service, met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals het plaatsen van bots, robots, spiders of schrapers) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2.5 U bent verantwoordelijk voor de gegevens en andere resultaten die door u worden verwerkt en aangemaakt door het gebruik van de Chordify Services. U garandeert dat dergelijke gegevens en resultaten niet illegaal zijn en geen inbreuk doen op de rechten van derden. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden, van welke aard ook, met betrekking tot deze gegevens, resultaten of uw gebruik van de Chordify Services.

2.6 We kunnen limieten opleggen of uw toegang tot een deel van of alle Chordify-services beperken zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

2.7 Uw gebruik of toegang tot de Chordify-services is afhankelijk van uw voortdurende naleving van deze algemene voorwaarden. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die Chordify Services mogelijk heeft, geeft elke non-conformiteit ons het recht om u verder gebruik van de Chordify-services te weigeren.

2.8 Chordify maakt voor het afspelen van embedded video’s gebruik van YouTube API Services, waarop YouTube’s gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.

3. Abonnementen

3.1    Als u zich aanmeldt voor een maandelijks of ander op tijd gebaseerd abonnement, inclusief Levenslange-abonnementen (‘Abonnement’), begrijpt u en verleent u toestemming dat het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes met dezelfde duur, tenzij u ons per e-mail op de hoogte stelt (support@chordify.net) vóór de eerste dag van de verlenging van het Abonnement.

3.2    Als een Abonnement wordt verlengd, wordt de vergoeding voor de verlenging betaald via automatische incasso.

3.3    De Chordify-service kan betaalde services omvatten via een kredietsysteem (‘Chordify Credits’) waarmee u aanvullende services kunt ontgrendelen. Als u voor het eerst een Chordify-tegoed betaalt, wordt u gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken. Door Chordify Credits te kopen, erkent u en stemt u ermee in dat we geautoriseerd zijn om de betalingsinformatie die we van u hebben, te gebruiken voor deze eerste aankoop van Chordify Credits en eventuele daaropvolgende aankopen. Credits of “Chordify Credits” toegevoegd aan uw Chordify-account zijn 12 maanden geldig na de aankoopdatum. Als u uw Chordify-tegoed binnen deze periode niet gebruikt, verlopen uw Chordify-tegoeden en worden ze uit uw account verwijderd. Houd er rekening mee dat “Chordify-tegoed” niet wordt verkocht na 1 november 2017.

3.4    Tenzij anders door ons bepaald, begint de looptijd van uw Abonnement op de datum waarop u voor de Chordify Services hebt betaald en ziet u af van elk wettelijk terugtrekkingsrecht (herroepingsrecht). Abonnementen en andere overeenkomsten tussen u en ons zullen eindigen op de vroegste van de laatste dag van de door Chordify vastgestelde termijn of overeengekomen tussen u en Chordify, of de beëindiging van het Abonnement door Chordify op basis van de volgende subclausule.

3.5    Zonder onze wettelijke rechten op beëindiging of de andere rechten en rechtsmiddelen van Chordify te beperken, zijn wij bevoegd om naar eigen goeddunken de nakoming van de verplichtingen op te schorten, inclusief de hierin verleende rechten, of om het Abonnement en eventuele andere overeenkomsten zonder kosten te beëindigen of ontbinden zonder enige aansprakelijkheid voor compensatie als: a) u niet – tijdig – voldoet aan uw verplichtingen jegens Chordify, geheel of gedeeltelijk; b) wij ons bewust worden van omstandigheden die een geldige reden vormen om te verwachten dat u uw totale verplichtingen niet tijdig zult nakomen; c) wij klachten ontvangen met betrekking tot uw gebruik van de Chordify Services; d) er zich andere omstandigheden voordoen waarvan de aard uitsluit dat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen op basis van normen van redelijkheid en billijkheid, of in het geval van andere omstandigheden waarvan de aard verhindert dat er redelijkerwijs van ons verwacht wordt onze verplichtingen zonder wijziging te behouden.

4. Levenslange abonnementen

Een “levenslang”-abonnement geeft u toegang tot de Chordify-service die beschikbaar is op het moment van uw aankoop zolang de Chordify-services beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om levenslange abonnementen aan een andere persoon toe te wijzen. We geven geen garanties met betrekking tot de verwachte levensduur van de Chordify-service en bij de aankoop van een levenslang plan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Chordify-service in de toekomst kan veranderen of eindigen zonder dat u recht hebt op een vergoeding of terugbetaling.

5. Tarieven en betalingen

5.1 Bepaalde delen van de Chordify-service zijn gratis, andere niet. Welk deel van de Chordify Service wordt betaald (“Paid Chordify Services”) en de kosten daarvan, worden aangegeven op de Website (https://chordify.net/premium) in de App of anders via de Chordify Service.

5.2 De tarieven die we in rekening brengen voor de Chordify-service kunnen in de toekomst veranderen. Als de prijzen voor een huidig ​​abonnement wijzigen, zijn deze prijzen van toepassing vanaf de eerste dag van de volgende verlenging van uw abonnement. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord wilt gaan met de wijzigingen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat het Abonnement wordt vernieuwd zoals beschreven onder “Abonnementen”.

5.3 Door ervoor te kiezen om Paid Chordify Services te gebruiken, machtigt u ons om alle kosten en andere verschuldigde bedragen via automatische incasso in rekening te brengen.

5.4 We kunnen een externe betalingsprocessor gebruiken om uw betalingen te vergemakkelijken.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de vergoedingen en andere bedragen inclusief BTW en andere overheidsheffingen in Europa, tenzij anders aangegeven.

5.6 Kenismakingsaanbiedingen of kortingsactieperiodes zijn beperkt. De kortingsperiode waarin een reductie op de reguliere prijs voor Chordify-diensten geldt wordt altijd duidelijk vermeld bij prijsverlagingen. Na de initiële kortingsperiode is de normale abonnementsprijs van toepassing.

6. Terugbetalingen

6.1 Als u een nieuwe klant bent die een jaarabonnement of een levenslang abonnement koopt, hebt u het recht om het abonnement binnen 14 dagen na de eerste dag van uw abonnement te annuleren, waarna alle door u betaalde kosten voor het abonnement worden terugbetaald. U kunt een dergelijke annulering aanvragen door contact op te nemen met onze ondersteuning per e-mail via support@chordify.net. Let op: Aankopen via Apple App Store zijn uitgesloten van terugbetaling omdat daarop Apple’s algemene voorwaarden van toepassing zijn.

6.2 Na die periode van 14 dagen is restitutie niet mogelijk. We bieden geen gedeeltelijke terugbetalingen en we bieden geen terugbetalingen voor maandelijkse abonnementen. Als u uw abonnement bijwerkt, komt u niet in aanmerking voor de geld-terug-garantie.

7. Account en wachtwoord

7.1 U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van de Chordify Services, evenals voor de integriteit van het wachtwoord en andere identificatiemiddelen met betrekking tot uw accountgegevens bij Chordify. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord en andere identificatiemiddelen beveiligd te houden en zult niet toestaan dat iemand anders uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt voor toegang tot de Chordify-services.

7.2 Chordify is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik, met of zonder uw medeweten, van uw gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere identificatiemiddelen.

8. Songteksten

Het gebruik van Songteksten is beperkt tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de geleverde Songteksten niet reproduceren (anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik), publiceren, verzenden, distribueren, in het openbaar vertonen, verhuren of uitlenen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan de verkoop of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect exploiteren.

U stemt ermee in dat u geen zogenaamde ‘karaoke’- of ‘meezing’-rechten op de Songteksten krijgt en dat u geen zangsporen zult proberen te verwijderen van een geluidsopname die is gekoppeld aan een aan u verstrekte Songtekst. U stemt ermee in geen Songteksten te verstrekken, te delen, of over te dragen aan derden. U stemt ermee in dat u niets zult proberen of doen dat de maatregelen die worden ondernomen om de Songteksten te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, teniet doen, ontkrachten of omzeilen.

9. Rechten

9.1 De Chordify-service bevat materiaal dat eigendom is van ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de geluiden, de afbeeldingen en de software. Alle gebruiksrechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn door ons gereserveerd. We behouden al onze rechten, titels en belangen die door of namens ons worden verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, domeinnamen, patenten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema’s, instellingen, illustraties, muziekwerken en morele rechten, al het voorgaande, al dan niet geregistreerd, en alle toepassingen daarvan.

9.2 Het is niet toegestaan ​​om de Chordify Services of enige inhoud daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief maar niet beperkt tot openbaarmaking, publicatie, (her)verspreiding of (her)productie, geheel of gedeeltelijk daarvan, in welke vorm dan ook, tenzij expliciet toegestaan ​​in deze algemene voorwaarden.

9.3 Door gegevens en andere resultaten in of via de Chordify-services in te voeren of te ontwikkelen, inclusief maar niet beperkt tot akkoordwijzigingen, herbenoemingen van tracks, tags, setlists, titels, verzamelingen, enzovoort, kunt u ons en anderen toestaan ​​dergelijke gegevens en resultaten te gebruiken voor het doel van de Chordify-service, ook nadat u bent gestopt met het gebruik van de Chordify-services. Het voorgaande heeft geen betrekking op het gebruik van uw persoonsgegevens.

10. Geen goedkeuring

De Chordify-service kan links bevatten naar andere websites, apps, services of inhoud. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat wij dergelijke websites, apps, services of inhoud onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor – de inhoud van – dergelijke websites, apps, services of inhoud

11. Klachten

Als u klachten heeft over de Chordify-services, kunt u deze per e-mail indienen bij support@chordify.net. Wij zullen binnen veertien dagen na ontvangst van uw klacht reageren op het correspondentie-adres dat u in uw klacht hebt vermeld.

12. Kennisgeving en verwijderingsprocedure

Indien een persoon of juridische entiteit van mening is dat enige inhoud die beschikbaar is via de Chordify Services inbreuk maakt op zijn rechten op of dergelijke inhoud, kan hij of zij een klacht indienen via retract@chordify.net, met vermelding van de titel van de inhoud en de rechten die hij of zij heeft met betrekking tot de inhoud. Als we de klacht gegrond vinden, zullen we de inhoud zo snel mogelijk verwijderen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uw gebruik van de Chordify Service, deze algemene voorwaarden, de relatie tussen u en ons en elk geschil dat daaruit voortkomt, is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat niet tussen u en ons wordt opgelost, wordt voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechtbank.

Wat vind je van dit artikel?👍 👎Je hebt al gestemd!