Advertisement
Advertisement
Advertisement

ၸၢႆးၸူိင်းႁၢၼ် ႁၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႄႉၵေႃႉယူႇၸမ် ၊ จายเจิงหาญ ฮักแต้ อ่ำแป้ก็อยู่จำ ( รักแท้ แพ้ใกล้ชิด )

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'ၸၢႆးၸူိင်းႁၢၼ် ႁၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႄႉၵေႃႉယူႇၸမ် ၊ จายเจิงหาญ ฮักแต้ อ่ำแป้ก็อยู่จำ ( รักแท้ แพ้ใกล้ชิด )'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement